Regulamin

REGULAMIN SKLEPU eFajerwerki.pl
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
2. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Sprzedawca – VEMARKET Marek Wentowski z siedzibą w 03-152 Warszawa ul. Modlińska 248 A, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 113-132-88-71, który prowadząc działalność gospodarczą na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej wydanym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 37180 dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów i świadczenia usług zgodnych między innymi z dokonanym wpisem PKD nr 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy wysyłkowe lub Internet oraz PKD nr 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.eFajerwerki.pl
Nabywca – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy produktu.
Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Allegro – serwis transakcji online o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są aukcje internetowe oraz świadczone inne usługi związane z aukcjami internetowymi, prowadzony w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro.
Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.
Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE.
3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu.
5. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
7. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).
8. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
4. REJESTRACJA W SKLEPIE
1. Umowę mogą zawierać jedynie zarejestrowani w Sklepie Nabywcy.
2. Rejestracja w Sklepie jest możliwa wyłącznie w przypadku Nabywcy posiadającego konto w Allegro (będącym użytkownikiem Allegro) i wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
– zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta w Allegro, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu
– akceptacji Regulaminu
– Zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, zakupu w drodze internetowej materiałów pirotechnicznych, mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. W celu weryfikacji (Podstawa prawna Dz.U.2001 Nr 67 poz.679 art.31 ust.2) wymagamy podania przy składaniu zamówienia nr PESEL oraz nr dowodu osobistego osoby dokonującej zakupu w imieniu własnym lub reprezentowanej firmy. Dane Nabywcy zostaną wykorzystane wyłącznie do weryfikacji osoby Kupującej i nie zostaną wykorzystane w innym celu. Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z podpisaniem deklaracji o pełnoletności. W przypadku wysyłki zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia przez kuriera dokumentów potwierdzających wiek odbiorcy. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażaniem zgody przez Kupującego na sprawdzenie jego wieku podczas dostarczania towaru przez firmę doręczającą.
3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
2. Zamówienia złożone po godzinie 11:00 lub w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
3. Każde zamówienie może mieć tylko jeden adres dostawy.
4. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
5. W przypadku złożenia zamówienia towarów sprzedawanych wyłącznie osobom pełnoletnim (np. fajerwerki/ inne produkty pirotechniczno-widowiskowe). Nabywca obowiązany jest do przesłania e-mailem skanu dowodu osobistego a następnie dokonanie wpłaty z własnego konta bankowego. W przypadku reprezentowania firmy wymagane jest przesłanie skanu Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej a nastepnie dokonanie wpłaty z bankowego konta firmowego. Nie spełnienie w/w warunków spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Nabywcę.
6. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
– adresu dostawy,
– sposobu dostawy,
– sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
7. Nabywca określa adres dostawy poprzez wypełnienie – według wyboru Nabywcy – formularza, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2, w podpunkcie a) lub formularza, o którym mowa w tej samej sekcji, punkcie 3, podpunkcie a) Regulaminu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
8. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie eFajerwerki.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie, promocji oraz nowości/okazji.
9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
11. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
12. Brak dokonania płatności za zamówione produkty oraz koszt wysyłki (jeżeli dotyczy) w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Nabywcę oznaczać będzie że transakcja zostanie anulowana. Data płatności to dzień w którym wpłyną środki pieniężne na konto bankowe Sprzedającego.
13. Forma płatności w sklepie:
– zamówienia z opcją przedpłaty na konto bankowe
– materiałów pirotechnicznych nie wysyłamy za pobraniem.
14. W w/w przypadkach płatności można dokonać tylko i wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem (tradycyjny lub elektroniczny). W przypadku płatności kartą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
15. Sprzedawca zawsze wysyła dokument sprzedaży (paragon lub Faktura VAT) na adres Nabywcy. Jeżeli odbiorca przesyłki jest inną osobą niż Nabywca, dokument sprzedaży zostanie wysłany osobno, na adres Nabywcy.
16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikających z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.
17. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
6. ZAPŁATA CENY
1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.
3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
7. DOSTAWA
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
4. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
2. Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sprzedawcę o tym w formie pisemnej.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu produktów (paragon fiskalny lub faktura VAT).
4. Nabywca proszony jest o napisanie swoich wniosków na dowolnym, lecz kompletnie opisującym personalia reklamującego, a także cechy i wady produktu reklamowanego oraz przesłanie nam go na adres e-mail: kontakt@efajerwerki.pl lub Pocztą Polską na adres firmy wskazany w dziale Kontakt. Do przesyłki należy załączyć ksero/skan dowodu zakupu, paragonu lub faktury VAT.
5. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie na adres Sprzedawcy reklamowanego produktu wraz z oryginalnym dowodem zakupu oraz pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. Sprzedawca w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy jej zasadność i decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Nabywcy na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres e-mail.
6. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
7. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
8. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
9. Reklamacji podlegają wyłącznie wady fabryczne, ukryte powstałe z winy producenta.
10. Reklamacji nie podlegają:
– naturalne zużycie się produktu,
– produkty posiadające uszkodzenia w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i użytkowania,
– różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Nabywcy,
– uszkodzenie pochodzenia mechanicznego, które powstały podczas transportu przesyłki.
11. W przypadku zagubienia, uszkodzenia, ubytku zawartości przesyłki oraz nieterminowość w dostawie, Nabywca ma prawo do reklamacji, którą podejmuje bezpośrednio z firmą kurierską. Termin zgłoszenia reklamacji przez Nabywcę jest w ciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze Sprzedawca.
12. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Nabywca może w następnej kolejności żądać:
– nieodpłatnej naprawy (o ile będzie to możliwe),
– wymiany produktu na pełnowartościowy,
– zwrotu równowartości ceny produktu w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji lub wymiany na inne produkty dostępne w ofercie w sklepie internetowym.
10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE
1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.
2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
4. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
– gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
– po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,
– w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
– w przypadku produktów sprowadzonych przez Sprzedawcę na specjalnym zamówieniu dla Nabywcy.
– w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
– w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
– w przypadku dostarczania prasy,
– w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.
5. W ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zwróconego produktu, pieniądze zostaną zwrócone na konto Nabywcy, z którego płatność została dokonana lub na konto wskazane przez Nabywcę w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy w przypadku zamówienie dostarczone było płatną przy odbiorze.
6. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.
7. Koszt wysyłki produktów oraz opłata za pobranie (w przypadku płatności przy odbiorze) poniesiony przez Nabywcę nie podlega zwrotowi.
8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem (płatność przy odbiorze).
11. PRZERWY TECHNICZNE
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Nabywcę oraz za usuwanie i blokowanie poczty mailowej przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Nabywcę.
3. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących Allegro (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika Allegro) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Allegro.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla Pozwanego.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2012-08-18

Drogi Kliencie wróć do nas!

Wpisz poniżej swój adres e-mail, aby zachować swój koszyk

Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie dostępny. Proszę podać poniżej swój adres e-mail, na który mamy wysłać wiadomość.